לפונים וללקוחות מובטחת
שמירה על סודיות וזכויות יוצרים
לפונים וללקוחות מובטחת שמירה על סודיות וזכויות יוצרים

כללי הכתיב המלא – עקרונות

דפי עריכה לשונית על רקע שבע קבוצות של מילים בכתיב חסר וכתיב מלא, לפי חלוקה לאימות קריאה, מדגימים עקרונות בכללי הכתיב המלא
הכתיב המלא מצמצם באופן משמעותי את טווח אפשרויות הקריאה, אך הכללים מורכבים. הוספה או הכפלה של י' ו-ו' תלויה במבנה המילה, בניקוד, בשורש, במשקל, בכללי הכתיב המלא ובכללי “יוצאים מן הכלל” שנקבעו בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון העברית. חלק ג'.

כללי הכתיב המלא נקבעו בוועד הלשון העברית סמוך להקמת המדינה (ספטמבר 1947). על פי הכללים, י' ו-ו' מתווספות לצורות חסרות מסוימות, או שהן מוכפלות, כדי שיסייעו בזיהוי המילים ומשמעותן, בקריאתן ובהגייתן. במאי 2017 נקבעו כללי כתיב מלא חדשים ובמסגרתם הורחבה רשימת המילים שמתווספות להן אימות הקריאה י' ו-ו'. 

הוספתן של י' ו-ו' במילים תלויה במבנה המילה, בניקוד, בשורש, במשקל, בכללי הכתיב המלא ובכללי “יוצאים מן הכלל” שנקבעו בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון העברית. מילים רבות לא השתנו. למשל, המילה בני כמייצגת של בְּנִי בְּנֵי בֶּנִי לא השתנתה. היא השתנתה רק כמייצגת של בָּנַי, ונכתבת "בני" בכתיב החסר ו-בניי בכתיב המלא.

עקרונות

הוספת י' לציון e

י' מתווספת כאם קריאה אחרי צירה – לציון תנועת e במילים כגון תֵאבון-תיאבון, שֵרות-שירות, נֵעלם-ניעלם, זֵעה-זיעה, תֵבה-תיבה

י' מתווספת כאם קריאה אחרי סגול – לציון תנועת e במילים כגון הֶשג-הישג, הֶכרות-היכרות

הוספת י' לציון a
י' מתווספת כאם קריאה אחרי קמץ/פתח – לציון תנועת a במילים כגון עכשָו-עכשיו, סתָו-סתיו
הכפלת י' לציון שווא, yi ,ye, ,ya ,ay
י' מוכפלת בתחילת המילה, בתוך המילה או בסוף המילה – לציון עיצור y הנהגה בשווא, yi ,ye, ,ya ,ay, במילים כגון היְתה-הייתה, יסיְמו-יסיימו, יִלָמד-יילמד, יִקח-ייקח, עיניִך-עינייך, רגליִם-רגליים, מצטיֶנת-מצטיינת, עניָן-עניין, ציָד-צייד, כפיָה-כפייה, בעיַת-בעיית, בגדַי-בגדיי, אחרַי-אחריי.
הוספת ו' לציון o

ו' מתווספת כאם קריאה אחרי חולם חסר – לציון תנועת o במילים כגון מאֹד-מאוד, אֹדם-אודם, אדֹם-אדום, דֹב-דוב, ישמֹר-ישמור, למנֹע-למנוע, יֹפי-יופי

ו' מתווספת כאם קריאה אחרי קמץ קטן – לציון תנועת o במילים כגון חכְמה-חוכמה*, עצמתו-עוצמתו*, תכניות-תוכניות* (*החל מיוני 2017, במסגרת כללי הכתיב המלא החדשים)

ו' מתווספת כאם קריאה אחרי חטף קמץ – לציון תנועת o במילים כגון חֳדשים-חודשים, חֳרפים-חורפים

הוספת ו' לציון u
ו' מתווספת כאם קריאה אחרי קובוץ – לציון תנועת u במילים כגון שֻלחן-שולחן, הֻכנס-הוכנס, מסֻים-מסוים, כֻּלם-כולם, מסֻבים-מסובים, עֻנה-עונה
הוספת ו' לציון v הנהגה בשווא, vi ,ve ,va
ו' מוכפלת באמצע מילה – לציון עיצור v הנהגה בשווא, vi ,ve ,va, במילים כגון מכוְנים-מכוונים, אוִירה-אווירה, בוִיסות-בוויסות, עוֶל-עוול, לוַתר-לוותר, הטוָח-הטווח, לוַעדה-לוועדה, מהוָן-מהוון.

שמות

האקדמיה קבעה שכללי הכתיב המלא "אינם חלים בהכרח על שמות פרטיים, הנכתבים לעיתים קרובות חסר במקום שהכללים מחייבים מלא, ובמיוחד על שמות פרטיים בעלי מסורת כתיב המשתלשלת לאורך הדורות, כגון יעקב, משה, אהרן,  כהן,  יהושע,  נעמישלמהירושלים". "שמות מקומות שיש להם מסורת עתיקה מושרשת של כתיב חסר נכתבים שלא על פי הכללים. לפיכך השמות  ירושלים  ומצרים  נכתבים ביו"ד אחת, ולעומתם השמות  גבעתיים  ומחניים – בשתי יו"דים".

דפי עריכה לשונית ואגרטל אפור, על רקע קולאז' נייר צבעוני מופשט בארבעה חלקים לרוחב בגוונים שונים, בחלקים לא שווים ובקווים לא ישרים, מדגימים סולידיות, גמישות, התאמה ויופי בעריכה לשונית והגהה לשונית ותיקון שגיאות כתיב
עריכה לשונית והגהה לשונית – תיקון שגיאות כתיב
כיסא נדנדה מנצרים בשדה ודפי עריכה לשונית עפים ברוח, מדגימים עריכה לשונית חיה, טבעית וגמישה.
עריכה לשונית – מאמרים ומידע